ป้องกันโควิด… ด้วยการฉีดวัคซีน

ณ บริษัท ยู-การผลิต จำกัด วันอังคารที่13 /7/2564 เราพี่น้องยูการผลิต หรือUPCทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม1 กันทุกคนเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง และเข็มที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เราจะสู้ไปด้วยกัน